euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

LINKING VERBS

Normal şartlarda fiilleri zarflar niteler: He drives carefully. (Arabayı dikkatli kullanır.)          fiil      zarf Peki I am happy. cümlesinde am fiil olduğu hâlde neden happily zarfı değil de happy sıfatı kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?

INVERSION

İngilizcede bir cümle normal olarak S (subject/özne) + V (verb/fiil) + O (object/nesne) şeklinde kurulur. Yani, önce özne, sonra varsa yardımcı fiil, daha sonra esas fiil ve ardından nesne gelir.

EVER, NEVER & ANY (HİÇ)

Türkçeye çevirdiğimizde “hiç” anlamına gelen ve kullanımları birbirine karıştırılan any, never ve ever kelimelerini tek tek inceleyelim: Any (Sorularda ve olumsuz cümlelerde, sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle “hiç” anlamında): I didn’t eat any meat. (Hiç et

PARTICIPLES

Participle’lar, hem adverbial clause’ların hem de relative clause’ların kısaltılmış biçimleri olarak kullanılabilirler: I. When, after, before, while, although gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelere adverbial clauses (zarf cümlecikleri) denir. İki kısımdan oluşan zarf cümleciklerinde, bağlaçlı olan kısım yan

FOR, TO & BECAUSE (İÇİN)

Türkçede “için” dediğimiz kelime, İngilizcede üç biçimde söylenebilir: 1. For2. To3. Because Şimdi bu kelimeleri tek tek inceleyelim: 1. For “İçin” dediğimizde ilk akla gelen kelimedir. İsim, zamir ve -ing

IMPERATIVES

* Karşımızdaki kişi ya da kişilere söylenen emir cümleleri, sadece “emir” vermek için değil aynı zamanda birisine bir şey yapmasını söylemek, ricada bulunmak, yol tarif etmek, yemek tarif etmek için

PERFECT MODALS

Bazı modal’lar (must, can, could, may, might, should, need), geçmişi anlatmak için modal + have + past participle şeklinde kullanılır. Bu tür modal’lara tek tek bakalım: Must have done Geçmişle ilgili tahminlerde kullanılır. Burada must’ın anlamında

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS

İngilizcede isimler sayılabilen (countable) ve sayılamayan (uncountable) olarak iki gruba ayrılır. Sayılabilen isimler, çoğul yapılabilen isimlerdir. Sayılamayan isimler ise, çoğul yapılamayan isimlerdir. İngilizce-İngilizce sözlüklerde, sayıla-bilen isimlerin yanında [C] harfi, sayılamayan isimlerin yanında [U] harfi

MODALS

Modal’lara bazı kaynaklarda “kip” ya da “kip belirteci”, bazı kaynaklarda ise “yardımcı fiil” denir. Ben burada orijinal ismi, yani modal kelimesini kullanacağım. İngilizcede can, could, must, should, may, might, will, would, shall, ought