AGO, BEFORE & FOR

1. Ago, zaman ifadelerinden sonra gelir:

I met her six weeks ago. (Onunla altı hafta önce tanıştım.) = … ago six weeks denmez.
a long time ago (uzun süre önce)

2. Ago, bitmiş bir zamanı anlattığı için normal olarak geçmiş zamanlarla kullanılır, present perfect ile kullanılmaz:

She phoned a few minutes ago. (Birkaç dakika önce telefon etti.) = She has phoned… denmez.
Where’s Mike? ~ He was working outside ten minutes ago. (Mike nerede? ~ On dakika önce dışarıda çalışıyordu.)

3. Ago, bir olayın ne kadar zaman önce olduğunu anlatır; for ise, bir olayın ne kadar sürdüğünü anlatır:

He died three years ago. (Üç yıl önce öldü.) = He died for three years ya da … for three years ago denmez.
He was ill for three years before he died. (Ölmeden önce üç yıl hastaydı.) = Hastalığı üç yıl sürdü.

4. Bugünden geriye doğru geçmişte yaşanmış bir olayı anlatmak için ago kelimesini, geçmiş bir andan daha önce yaşanmış bir olayı anlatırken de before kelimesini kullanırız:

I met that woman in Scotland three years ago. (O kadınla üç yıl önce İskoçya’da tanıştım.) = … three years before/before three years denmez.
When I met him at the AIDS conference in December 2002, he told me that he had contracted AIDS four years before. (Onunla 2002 Aralığında AIDS konferansında tanıştığımda, bana dört yıl önce AIDS olduğunu söyledi.) = … four years ago denmez.