1. Appear, “görünmek, gözükmek, -e benzemek” anlamında bir linking verb’dür. Yani, diğer fiiller gibi zarfla değil sıfatla nitelenir:

Alice appears unaffected by all the media attention. (Alice, tüm medya ilgisinden etkilenmemişe benziyor.)

2. Appear ile sıfat arasına to be fiili de gelebilir:

The manager appears to be very angry. (Müdür çok kızgın gözüküyor.) = The manager appears very angrily denmez. 

3. İsimlerden önce genellikle appear to be kullanılır:

The people on the bus appeared to be tourists. (Otobüsteki insanlar turiste benziyordu.)

4. Cümle, there ya da it ile de başlayabilir:

There appears to be a problem with the heating. (Kaloriferde bir sorun var gibi.)
It appears that he has changed his mind. (Fikrini değiştirmişe benziyor.)

Appear ile seem arasındaki farklar

1. Seem, hem nesnel gerçekler hem de öznel izlenimler ve duygular için kullanılır. Appear ise çoğunlukla nesnel gerçekler için kullanılır:

The man seems/appears (to be) angry. (Adam kızmışa benziyor.)
She doesn’t want to go on studying. It seems a pity. (Okumaya devam etmeyi istemiyor. Yazık.) = It appears a pity denmez.

2. Seem, çoğunlukla like ile birlikte kullanılır. Bu kullanım, appear için normal değildir:

Going out for lunch seemed like a good idea. (Yemeğe çıkmak iyi bir fikir gibiydi.) = Going out for lunch appeared like a good idea demekten daha doğaldır. 

3. Seem fiili, can’t ile özel bir yapıda da kullanılabilir. Bu kullanım, appear için mümkün değildir:

We can’t seem to get this computer to work. (Bu bilgisayarı çalıştıramıyoruz sanki. = We can’t appear to get this computer to work denmez.

4. Appear, aynı zamanda “belirmek, ortaya çıkmak” anlamına gelir. Bu anlamını nitelemek için sıfat değil, zarf kullanılır:

One day a stranger suddenly appeared on my doorstep. (Bir gün yabancının biri aniden kapımda belirdi.)