Bu yapı, iki kişi ya da şeyin bir şekilde eşit olduğunu anlatmak için kullanılır. Türkçede çoğunlukla “… kadar” anlamında olan as … as kelimelerinin arasına sıfat ya da zarf konulur:

Sally is as tall as her father. (Sally, babası kadar uzun boylu.)
My mother isn’t as old as she looks. (Annem, göründüğü kadar yaşlı değildir.)
My grandfather speaks Italian as well as us. (Büyükbabam, İtalyancayı bizim kadar iyi konuşur.)

Olumsuz cümlelerde as … as yerine so … as yapısı da kullanılabilir:

Brian is not as/so successful as his brother. (Brian, kardeşi kadar başarılı değil.)
Tom is not so rich as Peter. (Tom, Peter kadar zengin değil.)

Özellikle samimi bir dil kullanıyorsak, as kelimesinden sonra nesne durumundaki kişi zamirleri (me, her, us, etc.) kullanılır:

He doesn’t swim as well as me. (O, benim kadar iyi yüz(e)mez.)

Resmî dilde ise, as kelimesinden sonra özne + fiil ya da yardımcı fiil tercih edilir:

He doesn’t swim as well as I do. (O, benim kadar iyi yüz(e)mez.)

Eğer as … as yapısında bir isim kullanmamız gerekliyse, sayılabilen çoğul isimlerle many ve few, sayılamayan isimlerle much ve little kullanılır:

I don’t know as many people as you do. (Senin kadar çok insan tanımıyorum.)
We want to invite as few people to the party as possible. (Partiye, mümkün olduğu kadar az kişi davet etmek istiyoruz.)
I don’t drink as much beer as he does. (Onun kadar çok bira içmem.)
I want to take as little luggage as possible for the journey. (Seyahat için yanıma mümkün olduğu kadar az eşya almak istiyorum.)

As much as ifadesi, fiilleri tanımlarken kullanılır ve söz konusu fiilin ne yoğunlukta yapıldığını anlatır:

You don’t like jogging as much as I do. (Sen, koşmayı benim kadar sevmiyorsun.)

As … as yapısında, araya bir sıfatla birlikte tekil bir isim de gelebilir:

I have never seen as keen a girl as her. (Ben hayatımda onun kadar hevesli kız görmedim.)
I’d like to buy as big an apartment as yours. (Seninki kadar büyük bir daire almak istiyorum.)

Ancak, bu kullanım yerine such … as yapısı daha çok kullanılır. Bu yapıda, tekil, çoğul ve sayılamayan isimler kullanılabilir:

I have never seen such a handsome boy as him. (Onun kadar yakışıklı bir çocuk hiç görmedim.)
I have never eaten such delicious soup as this. (Bunun kadar lezzetli çorba hiç içmedim.)
I have never seen such expensive rings as these. (Bunlar kadar pahalı yüzük hiç görmedim.)

So + sıfat/zarf + as to do ve such + sıfat + isim + to do yapıları “… yapacak kadar” anlamı verir:

She is not so disrespectful as to shout at her father. (Babasına bağıracak kadar terbiyesiz değildir.)
She is not such a disrespectful girl as to shout at her father. (Babasına bağıracak kadar terbiyesiz bir kız değildir.)

As … as yapısından önce half, twice, five times gibi ifadeler kullanılarak “defa, kat, misli” gibi anlamlar kazandırılır:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. (Benzin, birkaç yıl öncesin- den iki kat daha pahalı.)
His house is about three times as big as mine. (Onun evi, benimkinin yaklaşık üç katı büyük.)
She doesn’t eat even half as much as me. (Benim yediğimin yarısını bile yemiyor.)