MARRY & DIVORCE kullanımı

1. Get married ve marry “evlenmek” demektir. Kiminle evlendiğimizi söylemiyorsak, yani fiilden sonra nesne koymuyorsak get married demek; kiminle evlendiğimizi söylüyorsak, yani fiilden sonra nesne koyuyorsak marry demek daha yaygındır: Sally and Peter got married last month. (Sally

MODALS kullanımı

Modal’lara bazı kaynaklarda “kip” ya da “kip belirteci”, bazı kaynaklarda ise “yardımcı fiil” denir. Ben burada orijinal ismi, yani modal kelimesini kullanacağım. İngilizcede can, could, must, should, may, might, will, would, shall, ought

MY GUT TELLS ME

“İçimden bir ses diyor ki” ya da “içimden bir ses” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: My gut tells me that taking this job offer is the right move for my

MY WAY OR THE HIGHWAY

My way or the highway ne demek? Bu ifadeyi, başkalarının dediğine aldırmayıp kendi dediğinin doğru olduğuna inanan ve bunda ısrar eden kişiler kullanır ve “Ben ne dersem o, Dediğim dedik

NEAR (TO) kullanımı

1. Edat olarak kullanılan ve “yakın, yakınında” anlamına gelen near, tek başına kullanılabildiği gibi to ile de kullanılabilir: We live near (to) the station. (İstasyona yakın oturuyoruz.)I put my bag down near (to) the door.

NEED kullanımı

1. Need, aslında normal bir fiil olup, üçüncü tekil şahısta sonuna –s alır, sorusu ve olumsuzu do ile yapılır. Kendisinden sonra başka bir fiil gelecekse to alır. Bu kullanımı “ihtiyacı olmak” anlamından çok “gerekmek” anlamındadır: Everybody needs to