BETWEEN & AMONG

1. İki şey ya da iki kişi arasında between kullanılır:

She was sitting between Tom and Mike. (Tom ile Mike arasında oturuyordu.)

Between, mesafeler ile ilgili de kullanılır:

Trains running between Liverpool and Manchester were delayed. (Liverpool ile Manchester arasında işleyen trenler rötar yaptı.)
I’ll be at the office between eight and ten. (Sekiz ile on arasında iş yerinde olacağım.) 

2. Eğer bir şey ya da kişi, bir grubun, bir kalabalığın ya da bir insan kitlesinin içinde ise among kullanılır. Ancak bir şey ya da kişi, birbirinden ayrı, ikiden fazla şeyin ya da kişinin arasında ise between kullanılır: 

His house is hidden among the trees. (Bizim ev, ağaçların arasında saklıdır.) = Burada ikiden fazla ağaç kastedilmektedir ve ağaçlar bir yığın olarak görülmektedir.

Our house is between the woods, the river and the village. (Bizim ev, orman, nehir ve köy arasındadır.) = Burada da ikiden fazla şeyden söz ediliyor; ancak burada bir yığın söz konusu değildir. Sözü edilen yerler, birbirinden ayrı yerler olduğu için between kullanılmıştır.

3. Sayılamayan tekil bir isimden önce among kullanılır:

They found an envelope full of money among all the rubbish. (Çöplerin arasında para dolu bir zarf buldular.)

4. Eğer ikiden fazla kişi ya da grup arasında bir bölüşmeden ya da paylaştırmadan söz ediliyorsa between de among da kullanılabilir:

He divided all his money between/among his children. (Bütün parasını çocukları arasında bölüştürdü.)
We shared the work between/among the five of us. (İşi, beşimiz arasında paylaştık.) 

5. Difference kelimesinden sonra normal olarak between kullanılır: 

There are enormous differences between languages. (Diller arasında büyük farklılıklar vardır.)

6. Among, “-nin arasında, -den biri, -den bazıları” anlamına da gelir: 

Among the first to arrive was the ambassador. (İlk gelenler arasında büyükelçi vardı.) 
He has a number of criminals among his friends. (Arkadaşları arasında bir takım suçlular var.)