1. Both, “(her) ikisi de” anlamına gelir:

Both children are at school. (İki çocuk da/Her iki çocuk da okulda.)

2. İki kişinin bir işi ayrı ayrı yapması durumunda both kullanılmaz:

My two brothers carried the piano upstairs. (İki kardeşim piyanoyu üst kata taşıdı.) = Bunun yerine Both my brothers carried the piano upstairs dersek anlam kaymasına neden olur. Çünkü o zaman, sanki iki kardeşim de piyanoyu ayrı ayrı üst kata taşımış gibi bir anlam olur.

3. The, my, his, her, these gibi kelimelerle hem both hem de both of kullanılabilir. Bu kelimeler, both’dan önce değil, sonra gelir:

Both (of) her children are boys. (Çocuklarının ikisi de erkek.)

4. Both kelimesinden sonra the ya da John’s, ours, mine, vs. gibi kelimeler kullanılmaz. Bu durumda of da kullanılmaz:

She’s eaten both chops. (İki pirzolayı da yemiş.) = … both of chops denmez.
He lost both parents when he was a child. (Çocukken hem annesini hem babasını kaybetti.)

5. Kişi zamirleriyle both of kullanılır (both of us/you/them). Both of us/you/them yapısı, cümlenin öznesi ya da nesnesi olabilir:

Both of them can come tomorrow. (Onların ikisi de yarın gelebilir.)
She’s invited both of us. (İkimizi de davet etti.)

Nesne olarak kullanılan zamirlerden sonra both kullanılabilir:

She’s invited us both. (İkimizi de davet etti.)

Ancak bu yapı, be fiilinden sonraki tümleçlerde ya da kısa cevaplarda kullanılmaz:

Who broke the window – Sarah or Alice? ~ It was both of them. (Pencereyi kim kırdı – Sarah mı Alice mi? ~  İkisi birden.) = … them both denmez.
Who did she invite? Both of us. (Kimi davet etti? ~  İkimizi de.) = Us both denmez.

6. Eğer both, cümlenin öznesini niteliyorsa ortaya gelir:

The twins both have black hair. (İkizlerin ikisinin de saçı siyah.)
They are both singers. (Onların ikisi de şarkıcı.)
The children have both gone to bed. (Çocukların ikisi de yattı.)

Bu ifadeler, both (of) ile de söylenebilir:

Both of them are singers. (Onların ikisi de şarkıcı.)
Both (of) the children have gone to bed. (Çocukların ikisi de yattı.)

7. Olumsuz cümlelerde both … not kullanmak yerine neither kullanılır:

Neither of them is here. (İkisi de burada değil/gelmedi.) = Both of them are not here denmez.