BET

1. Bet, düzensiz bir fiildir (bet – bet – bet). 2. I bet (you), “eminim ki, bahse girerim ki, görürsün” anlamındadır. That, genellikle kullanılmaz: I bet you the train will be late. (Eminim ki/Bahse

BETWEEN & AMONG

1. İki şey ya da iki kişi arasında between kullanılır: She was sitting between Tom and Mike. (Tom ile Mike arasında oturuyordu.) Between, mesafeler ile ilgili de kullanılır: Trains running between Liverpool

BIG, LARGE & GREAT

1. Somut isimlerle çoğunlukla big ve large kullanılır. Big, teklifsiz dilde çok yaygındır: This shirt isn’t big enough. (Bu gömlek yeterince büyük değil.)Theirs is a large house, situated near the river. (Onlarınki, nehrin kenarında büyük

BORN & BORNE

1. “Doğmak, dünyaya gelmek” anlamında edilgen yapıdaki to be born ifadesi kullanılır: Hundreds of children are born deaf every year. (Her yıl yüzlerce çocuk sağır doğuyor.)I was born in 1961 in Istanbul. (1961’de

BOTH

1. Both, “(her) ikisi de” anlamına gelir: Both children are at school. (İki çocuk da/Her iki çocuk da okulda.) 2. İki kişinin bir işi ayrı ayrı yapması durumunda both kullanılmaz: My two brothers carried the