CONTROL & CHECK

İki kelimenin anlamı aynıymış gibi gözükse de aralarında kullanım farkı vardır. Control, “denetlemek, kontrolü sağlamak, kontrol altında tutmak” anlamındadır. Check ise “gözden geçirmek, kontrolünü yapmak” anlamındadır: Most of the news media were controlled by

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS nedir?

İngilizcede isimler sayılabilen (countable) ve sayılamayan (uncountable) olarak iki gruba ayrılır. Sayılabilen isimler, çoğul yapılabilen isimlerdir. Sayılamayan isimler ise, çoğul yapılamayan isimlerdir. İngilizce-İngilizce sözlüklerde, sayıla-bilen isimlerin yanında [C] harfi, sayılamayan isimlerin yanında [U] harfi

COUNTRY

1. Country, sayılabilen bir isim olup “ülke, memleket” anlamındadır: Scotland is a cold country. (İskoçya soğuk bir ülkedir.)France is the country I know best. (En iyi bildiğim ülke Fransa’dır.)How many countries are

CREDIBLE, CREDULOUS & CREDITABLE

1. Credible, “güvenilir, inanılır, inandırıcı” anlamındadır ve çoğunlukla olumsuz cümlelerde kullanılır: His latest statements are hardly credible. (Son açıklamaları pek inandırıcı değil.)This is not credible to anyone who has studied the

DARE

1. Modern İngilizcede dare, çok yaygın kullanılan bir fiil değildir. Dare yerine genellikle başka ifadeler kullanılır: He’s not afraid to say what he thinks. (Düşündüklerini söylemeye korkmaz.) 2. Bununla birlikte dare, olumsuz cümlelerde sık sık kullanılır. Kendisinden sonra

DEAD, DIE & DEATH

1. Dead, sıfattır ve “ölü, ölmüş, hayatta değil” anlamına gelir: a dead man (ölü bir adam)Mrs Taylor is dead. (Bayan Taylor öldü.) 2. Die, bir fiildir ve “ölmek” anlamına gelir: Shakespeare died in 1616.