euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

DRUNK & DRUNKEN

1. Drunk, hem drink fiilinin past participle’ı hem de sıfattır ve “sarhoş, içkili, alkollü” anlamına gelir: He was so drunk that he could barely get his words out. (O kadar sarhoştu ki neredeyse konuşamıyordu.)I’d

DRESS, BE DRESSED IN & GET DRESSED

1. Dress, isim olarak “kadın giysisi, elbise” anlamına gelir: This is the first time I’ve seen you wearing a dress. (Seni elbiseli olarak ilk kez görüyorum.) 2. Dress kelimesinin sayılamayan hâli de vardır. Bu

DO & MAKE

İki fiilin ilk akla gelen anlamı “yapmak”tır. Ancak aralarında kullanım farkları vardır: 1. Do, “iş, eylem, görev, spor vs.” yapmak anlamında kullanılır: We did a lot of work yesterday. (Dün çok iş

DEAD, DIE & DEATH

1. Dead, sıfattır ve “ölü, ölmüş, hayatta değil” anlamına gelir: a dead man (ölü bir adam)Mrs Taylor is dead. (Bayan Taylor öldü.) 2. Die, bir fiildir ve “ölmek” anlamına gelir: Shakespeare died in 1616.

DARE

1. Modern İngilizcede dare, çok yaygın kullanılan bir fiil değildir. Dare yerine genellikle başka ifadeler kullanılır: He’s not afraid to say what he thinks. (Düşündüklerini söylemeye korkmaz.) 2. Bununla birlikte dare, olumsuz cümlelerde sık sık kullanılır. Kendisinden sonra

CREDIBLE, CREDULOUS & CREDITABLE

1. Credible, “güvenilir, inanılır, inandırıcı” anlamındadır ve çoğunlukla olumsuz cümlelerde kullanılır: His latest statements are hardly credible. (Son açıklamaları pek inandırıcı değil.)This is not credible to anyone who has studied the

COUNTRY

1. Country, sayılabilen bir isim olup “ülke, memleket” anlamındadır: Scotland is a cold country. (İskoçya soğuk bir ülkedir.)France is the country I know best. (En iyi bildiğim ülke Fransa’dır.)How many countries are

CONTROL & CHECK

İki kelimenin anlamı aynıymış gibi gözükse de aralarında kullanım farkı vardır. Control, “denetlemek, kontrolü sağlamak, kontrol altında tutmak” anlamındadır. Check ise “gözden geçirmek, kontrolünü yapmak” anlamındadır: Most of the news media were controlled by

CONTRARY

1. On the contrary & on the other hand On the contrary, “tam tersi, aksine, bilakis” anlamındadır. On the other hand ise, “diğer taraftan” anlamındadır: I suppose the job was boring. ~ On the contrary, it

CONTINUAL(LY) & CONTINUOUS(LY)

1. Continual(ly), can sıkıcı biçimde sürekli meydana gelen şeyleri anlatmak için kullanılır: Prisoners’ families face continual harassment and attack. (Mahkûm aileleri, sürekli taciz ve saldırıya maruz kalıyorlar.)They argue continually about money. (Para