CONTROL & CHECK

İki kelimenin anlamı aynıymış gibi gözükse de aralarında kullanım farkı vardır. Control, “denetlemek, kontrolü sağlamak, kontrol altında tutmak” anlamındadır. Check ise “gözden geçirmek, kontrolünü yapmak” anlamındadır:

Most of the news media were controlled by the central government. (Medyanın çoğu, merkezî yönetim tarafından kontrol altında tutuluyordu.) = … were checked … denmez.

New teachers often find it difficult to control their classes. (Sınıflarını kontrol altında tutmak yeni öğretmenlere çoğu zaman zor gelmektedir.) = … to check their classes denmez.

He checked the contents of the package carefully. (Paketin içindekileri dikkatle kontrol etti.) = He controlled … denmez.
The official checked our passports. (Görevli, pasaportlarımızı kontrol etti.) = … controlled our passports denmez.
Would you check the tyres for me? (Lastikleri benim için kontrol eder misin?) = Would you control …? denmez.