INSIDE & INSIDE OF farkı

Inside kelimesi, edat, isim, sıfat ve zarf olmak üzere birkaç şekilde kullanılır. Bu kullanımlarda kimi zaman tek başına kimi zaman da of ile kullanılır. Bu kullanımları örnek cümlelerle inceleyelim: 

1) Edat (preposition) olarak “içine, -e, içinde, -de” anlamlarına gelir. Bu kullanımda arkasından isim gelir:

Go inside the house. (Eve gir.)
The film was about what life was like inside the refugee camp. (Film, mülteci kampında hayatın nasıl olduğu ile ilgiliydi.)

2) Zarf (adverb) olarak “içeriye, içeri, -e, içeride, içinde, -de” anlamlarına gelir. Bu kullanımda arkasından isim gelmez:

She shook the bag to make sure there was nothing inside. (İçinde bir şey olmadığından emin olmak için çantayı salladı.)
He went inside to get his car keys. (Araba anahtarlarını almak için içeri girdi.)

3) Sıfat (adjective) olarak “içteki, iç” anlamlarına gelir. Bu kullanımda arkasından isim gelir ve inside, o ismi niteler:

First he looked at the inside pages of the newspaper. (Önce gazetenin iç sayfalarına baktı.)

4) İsim (noun) olarak “iç taraf, iç” anlamlarına gelir. Bu kullanımda arkasından of gelir:

The inside of the box was red. (Kutunun içi kırmızıydı.)
Did you clean the inside of the car? (Arabanın içini temizledin mi?)

İsim kullanımında of olmadan da kullanılır:

The door was locked from the inside. (Kapı içeriden kilitliydi.)

Not: Bu kullanımı zarf kullanımı ile karıştırmamak gerekir. Zarf kullanımında inside’dan önce the gelmezken, isim kullanımında inside’den önce the gelir.