QUANTIFIERS (II) each, every kullanımı

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde each ve every kelimelerini inceleyeceğiz.

Each: Sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. “Her, her bir” anlamına gelir. Sözünü ettiğimiz gruptaki her bir ögeyi tek tek düşündüğümüzü ifade eder. Bu yüzden, çoğu yerde “her” yerine “her bir” demek daha doğru olur:

Each answer is worth 10 points. (Her bir cevap 10 puan değerindedir.)
Each company supports a local charity. (Her bir şirket, yerel bir hayır kurumunu destekliyor.)
She cut the cake into 4 pieces and gave each child a slice. (Pastayı 4 parçaya bölüp her bir çocuğa bir dilim verdi.)

Each of ve each one of olarak da kullanılır:

Each (one) of the answers is 10 points. (Cevapların her biri 10 puandır.)  
Each (one) of the companies supports a local charity. (Şirketlerin her biri, yerel bir hayır kurumunu destekliyor.)
Each of them has received a prize. (Onların her biri ödül aldı.)

Every: Sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. “Her” anlamına gelir. Sözünü ettiğimiz gruptaki her bir ögeyi tek tek düşünmek yerine, onu bir bütün olarak ifade eder. Bu yüzden, every kelimesi all kelimesinin anlamına daha yakındır:

The police interviewed every employee about the theft. (Polis, hırsızlıkla ilgili her çalışanla görüştü.)
The shops here are open every day. (Buradaki dükkânlar her gün açıktır.)
Ten pence is donated to charity for every bottle sold. (Satılan her şişe için yardım derneğine on peni bağışlanır.)

Every one of olarak da kullanılır:

Every one of the students must take this exam. (Öğrencilerin hepsi bu sınava girmek zorunda.)
Every one of us should help her. (Hepimiz ona yardım etmeliyiz.)
Every one of the exam papers was checked carefully. (Sınav kâğıtlarının hepsi dikkatle kontrol edildi.) 

Each and every: “Her bir” ifadesini daha da vurgulamak istersek kullanılır:

I look forward to seeing each and every one of you as we celebrate our 20th year. (20. yılımızı kutladığımız için her birinizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.)