SUBJECT-VERBS AGREEMENT kullanımı

Cümlenin öznesi ile fiili arasında bir uyum vardır. Örneğin, 

The woman over there knows Spanish.
The women over there know Spanish.

Birinci cümlenin öznesi (woman) tekildir. Dolayısıyla fiil de  tekil (knows) olmuştur. İkinci cümle ise (women) çoğuldur. Onun da fiili çoğul (know) olmuştur. İşte bu uyum, birçok yapıda önem kazanmaktadır. Şimdi bunlara örneklerle bakalım:

1. İki ya da daha fazla ismin/zamirin and ile bağlanmış sıralı özne yapıları çoğuldur:

A boy and a girl want to see you. (Bir çocuk ile bir kız sizi görmek istiyor.)

2. And ile bağlanmalarına karşın bazı özneler bir bütün olarak kabul edildiklerinden tekildirler:

This gin and tonic is very strong. (Bu cin tonik çok sert.)

3. Aşağıda liste olarak verilen belirsiz zamirler tekildir:

everybody      somebody       anybody         nobody
everyone        someone         anyone           no one
everything     something       anything        nothing

Everybody was at the wedding. (Herkes düğündeydi.)

4. Many, few, a few, both, several sözcükleri çoğuldur:

Very few students learn Latin now. (Artık son derece az sayıda öğrenci Latince öğreniyor.)

5. Some of…, all of …, half of…, most of… gibi sözcükler, birlikte kullanıldıkları isimlere göre biçimlenirler. Eğer kullanılan sözcük tekil ise fiil de tekil, çoğul ise fiil de çoğul olur:

Some of the milk was off. (Sütün bir kısmı bozulmuştu.)
Some of the students were German. (Öğrencilerden bazıları Almandı.)

6. None of yapısı ile hem sayılabilen çoğul isim hem de sayılamayan isim kullanılabilir. Sayılamayan isim kullanıldığında fiil tekil olur:

None of this cheese is any good. (Bu peynir hiç güzel değil.)

Sayılabilen çoğul isim ya da zamir kullanıldığında fiil tekil de olur çoğul da:

None of my friends is/are here. (Arkadaşlarımın hiçbiri burada değil.)

7. Neither of, either of, any of yapıları ile çoğul isim ya da zamir kullanılır. Fiil hem tekil hem de çoğul olabilir:

Neither of my brothers is/are married. (Kardeşlerimden hiçbiri evli değil.)

8. Every ve each sözcükleri ile nitelenen isimler tekildir:

Every room is being used. (Her oda kullanılıyor.)

9. Topluluk isimleri tekil olarak da çoğul olarak da kullanılabilir:

family            class               army               committee      government         jury                group              regiment        staff                audience

flock               crew                crowd             couple             team                  club                firm                bank               choir               orchestra

party               public             school             union             ministry

This team is/are going to lose. (Bu takım kaybedecek.)
My family has/have decided to move to Boston. (Ailem, Boston’a taşınmaya karar verdi.)

10. -ics ile biten bilim dalları ve çalışma alanları (mathematics, statistics, politics, linguistics, economics, physics, ) çoğul gibi gözükse de tekildir:

Mathematics is difficult to learn. (Matematiği öğrenmesi zordur.)

11. Zaman, para, ağırlık, ve uzaklık anlatan ifadeler tekildir:

Six hours of sleep is not enough for me. (Altı saatlik uyku bana yetmiyor.)
Fifty dollars is too much to pay for this shirt. (Elli dolar bu gömlek için çok.)

12. Devrik (inverted) cümlelerde tekillik-çoğulluk, fiilden sonra gelen isme göre yapılır:

Resting on the table were two books. (Masanın üzerinde iki kitap duruyordu.)
Under the blankets sleeps my sister. (Battaniyelerin altında kardeşim uyuyor.)

13. There is/are kalıbında, kullanılan ismin tekil ya da çoğul olması önemlidir:

There is a dog in the garden. (Bahçede bir köpek var.)
There are two dogs in the garden. (Bahçede iki köpek var.)

14. Sayılamayan isimler (uncountable nouns) tekildir:

The weather is very changeable at the moment. (Hava şu anda çok değişken.)
Your hair is very pretty. (Saçın çok hoş.)

15. Police ve the police sözcükleri her zaman çoğuldur:

Police suspect a local gang. (Polis, yerel bir çeteden kuşkulanıyor.)

16. The + adjective yapısı, çoğul anlam taşıdığından çoğul fiil ile kullanılır:

The poor are getting poorer nowadays. (Bugünlerde yoksullar (yoksul halk) daha da yoksullaşıyor.)

17. Özne olarak kullanılan gerund ve to-infinitive yapıları tekildir:

Living in this city is getting harder and harder. (Bu şehirde yaşamak gittikçe zorlaşıyor.)
To get up early is difficult for me. (Erken kalkmak benim için zor.)

18. Çoğul gibi görünen hastalık adları (measles, mumps) ve oyun adları (billiards, draughts) tekildir:

Measles is not a serious illness. (Kızamık ciddi bir hastalık değildir.)

19. Türkçe’de tekil gibi görünse de İngilizce’de iki kısımdan oluştuğu için çoğul sayılan isimler, çoğul fiil ile kullanılırlar:

                        trousers          jeans              pyjamas         pants

                        scales              glasses           scissors          binoculars

                        pliers              tweezers         spectacles       shorts

Her jeans are too tight. (Kot pantolonu çok dar.)
Where are my glasses? (Gözlüğüm nerede?)

20. Miktar belirten kimi ifadeler çoğul fiille kullanılır:

            a number of              a group of                  a couple of                 a lot of

A number of problems have arisen. (Birçok sorun çıktı.)

21. Hesaplamalarda hem tekil fiil hem de çoğul fiil kullanılabilir:

Two and two is/are four. (İki iki daha dört eder.)

22. One of … yapısı ile tekil fiil kullanılır:

One of my friends is German. (Arkadaşlarımdan biri Alman.)