PARTICIPLES kullanımı

Participle’ların kullanımı şöyledir: Hem adverbial clause’ların hem de relative clause’ların kısaltılmış biçimleri olarak kullanılabilirler:

I. When, after, before, while, although gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelere adverbial clauses (zarf cümlecikleri) denir. İki kısımdan oluşan zarf cümleciklerinde, bağlaçlı olan kısım yan cümle iken, bağlaçsız olan kısım ana cümledir:

While I was watching TV last nightI heard a scream. (Dün gece TV seyrederken bir çığlık duydum.) 
                     yan cümle                              ana cümle 

Eğer böyle bağlaçlı cümlelerde yan cümle ile ana cümlenin özneleri aynı ise present participle (-ing) kullanılıp cümle daha kısa yoldan kurulabilir. İki yapı arasında anlam farkı yoktur:

Watching TV last night, I heard a scream. (Dün gece TV seyrederken bir çığlık duydum.)
present participle

Bu tip participle’lar bağlaçla da kullanılabilir ama özne ve varsa yardımcı fiile gerek yoktur:

While watching TV last night, I heard a scream. (Dün gece TV seyrederken bir çığlık duydum.)
present participle

Başka örnekler verelim:

* After they had eaten breakfast, they took a walk. 
After eating breakfast, they took a walk.
Eating breakfast, they took a walk. (Kahvaltı yaptıktan sonra yürüyüş yaptılar.)

Eğer fiilin geçmiş zamanda yapıldığını vurgulamak istersek, anlamda değişiklik olmadan  cümleyi şöyle de kurabiliriz: 

After having eaten breakfast, they took a walk.
Having eaten breakfast, they took a walk. (Kahvaltı yaptıktan sonra yürüyüş yaptılar.)

Karışık örneklere devam edelim:

* Before he came to Turkey, he had learnt Turkish. 
Before coming to Turkey, he had learnt Turkish. (Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe öğrenmişti.)

* When he finished the report, he left the office. 
When finishing the report, he left the office. (Raporu bitirince iş yerinden çıktı.)

* When you are travelling abroad, don’t forget to take your credit card with you. 
When travelling abroad, don’t forget to take your credit card with you. (Yurt dışına seyahat ettiğinizde kredi kartınıza yanınıza almayı unutmayın.)

* Until he went to Africa, he had never seen a giraffe. 
Until going to Africa, he had never seen a giraffe. (Afrika’ya gidinceye kadar hiç zürafa görmemişti.)

* Since I came to Istanbul, I have worked for the same company. 
Since coming to Istanbul, I have worked for the same company. (İstanbul’a geldiğimden beri aynı şirkette çalışıyorum.)

* Because she has a child, she has more responsibilities. 
Having a child, she has more responsibilities. (Çocuğu olduğu için sorumlulukları arttı.)

* Since he was tired, he went to bed early. 
Being tired, he went to bed early. (Yorgun olduğu için erken yattı.)

* Because I sprained my ankle two days ago, I now have difficulty walking. 
Having sprained my ankle two days ago, I now have difficulty walking. (Ayak bileğimi burktuğum için şimdi yürümekte zorlanıyorum.)

* After they had graduated from high school, they threw a wild party. 
Having graduated from high school, they threw a wild party. (Liseden mezun olduktan sonra çılgın bir parti düzenlediler.)

Eğer cümle olumsuz ise:

* Because I don’t know his phone number, I can’t call him. 
Not knowing his phone number, I can’t call him. (Telefon numarasını bilmediğim için onu arayamıyorum.)

* Because I hadn’t slept well the night before, I fell asleep during the lesson.
Not having slept well the night before, I fell asleep during the lesson. (Bir gece önce iyi uyumadığım için derste uyuyakaldım.)

Eğer cümle edilgen (passive) ise, fiil past participle şeklinde kullanılır:

* While it was being carried, the chair got broken. 
While being carried, the chair got broken. (Sandalye, taşınırken kırıldı.)

* After he had been promoted, he became more successful. 
After being promoted, he became more successful. 

After having been promoted, he became more successful. 
Having been promoted, he became more successful. (Terfi aldıktan sonra daha başarılı oldu.)

* When they are used too often, painkillers may cause addiction. 
When used too often, painkillers may cause addiction. (Ağrı kesiciler, çok sık kullanıldıklarında bağımlılığa neden olabilir.) 

* Tenses must be studied until they are learnt by heart.
Tenses must be studied until learnt by heart. (Zamanlar, ezberleninceye kadar çalışılmalıdır.)

* Since it was occupied by the USA, the country has gone from bad to worse. 
Since being occupied by the USA, the country has gone from bad to worse. (ABD tarafından işgal edildiğinden beri ülke daha kötüye gitti.)

* Because he had been transferred to another branch of the bank, he resigned. 
Having been transferred to another branch of the bank, he resigned. (Bankanın başka bir şubesine tayin edildiği için istifa etti.)

II. Eğer fiili etken (active) bir relative clause cümlesinde kısaltma yapmak istiyorsak present participle (-ing) kullanırız: 

* The woman who lives next door speaks very loudly.
The woman living next door speaks very loudly. (Bitişikte oturan kadın çok yüksek sesle konuşuyor.) 

* The customer who wanted to see the manager was very furious. 
The customer wanting to see the manager was very furious. (Yöneticiyi görmek isteyen müşteri çok öfkeliydi.)

Eğer relative clause’un fiili edilgen (passive) ise, kısaltma yapılırken past participle kullanılır:

* The student who was punished by the principal was standing in the corner.  
The student punished by the principal was standing in the corner. (Okul müdürü tarafından cezalandırılan öğrenci köşede ayakta duruyordu.)

* He loves listening to songs which are sung in English. 
He loves listening to songs sung in English. (İngilizce söylenen şarkıları dinlemeye bayılır.)