ULUSLARARASI FONETİK SEMBOLLER kullanımı

İngilizce-İngilizce sözlüklerde, kelimelerin yanlarında gördüğünüz sembollere uluslararası fonetik semboller denir. Bu semboller belli seslere eşittir. Bu sembollerin denk geldiği sesleri bilirseniz, o güne kadar telaffuzunu bilmediğiniz kelimeleri doğru okuyabilirsiniz. Aşağıda, bu sembollerin önemli olanları örnekleriyle verilmiştir:

ʌ = “a” sesine eşittir: 

cut /kʌt/, among /əˈmʌŋ/, above /əˈbʌv/, oven /ˈʌvn/, glove /ɡlʌv/

ə = “ı” sesine eşittir: 

support /səˈpɔːt/, suggest /səˈdʒest/, supply /səˈplaɪ/, success /səkˈses/, complete /kəmˈpliːt/, continue /kənˈtɪnjuː/

ŋ = “n” ve “g” seslerinin birleşimine eşittir: 

tongue /tʌŋ/, bang /bæŋ/, bring /brɪŋ/

tʃ = “ç” sesine eşittir: 

chair /tʃeə(r)/, child /tʃaɪld/, chimney /ˈtʃɪmni/

ʃ = “ş” sesine eşittir: 

bush /bʊʃ/, shame /ʃeɪm/

θ = peltek “t” sesine eşittir: 

think /θɪŋk/, thank /θæŋk/, both /bəʊθ/

ð = peltek “d” sesine eşittir: 

they /ðeɪ/, father /ˈfɑːðə(r)/, this /ðɪs/

eɪ = “ey” sesine eşittir: 

day /deɪ/, pay /peɪ/, baby /ˈbeɪbi/

aɪ = “ay” sesine eşittir: 

buy /baɪ/, guy /ɡaɪ/

æ = “a” ile “e” arası bir sestir: 

bad /bæd/, cat /kæt/, black /blæk/

dʒ = “c” sesine eşittir: 

judge /dʒʌdʒ/, jumper /ˈdʒʌmpə(r)/

ʒ = “j” sesine eşittir: 

beige /beɪʒ/

ɜː = “ö” sesine eşittir: 

girl /ɡɜːl/, bird /bɜːd/

j = “y” sesine eşittir: 

continue /kənˈtɪnjuː/, yes /jes/